PDA

View Full Version : Chuyển đổi DB từ Ms access sang Mysql, cách thực hiệnhoangvu
04-03-2010, 10:19 AM
Cách này cũng áp dụng cho các site dùng asp và mysql

Việc này cũng rất đơn giản.
Bước 1: bạn tìm 1 công cụ hỗ trợ chuyển Database từ Ms access sang Mysq,
bằng cách vào google gõ: "Ms access to Mysq"

Bước 2: sau khi chuyển song, bạn tạo DB và import file .sql vừa sinh ra lên host.

Bước 3: thay chuỗi kết nối DB hiện tại (access) về thành chuỗi kết nối cho mysql.

VD: Chuẩn ban đầu của bạn là

<%
<%
set conn = server.CreateObject("ADODB.Connection")
data="Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.MapPath("data.mdb")
conn.Open data
%>
%> Sửa lại là

<%
set conn = server.CreateObject("ADODB.Connection")
data="Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};server=localhost;UID=User_name_of_DB;PWD=Y our_pass;DATABASE=Ten_database_mysql;"
conn.Open data
sql="SET NAMES utf8"
set rs=conn.execute(sql)
%>
xong rồi
:58:

chú ý: server phải có cài

MySQL ODBC 3.51 Driver