PDA

View Full Version : Cấu hình Rewrite URL trên IISvô danh
19-08-2009, 05:22 PM
Khi viết code để cần chạy:
http://abc.com/default (http://abc.com/default) thay cho http://abc.com/default.aspx (http://abc.com/default.aspx)
1. Properties site abc.com trong IIS.
2. Chọn tab Home Directory, click nút Configuration
3. Trong mục Wildcard Application maps, click nút Insert
4. Trong ô Executable nhập dòng dưới đây:

c:\windows\microsoft.net\framework\v2.0.50727\aspn et_isapi.dll
Check bỏ option Verify that file exists
5 Click OK và restart IIS để active.

Hình :
b1

http://www.peterkellner.net/FilesForWebDownload/How.0plusonIIS6andIIS7andWhatisWildCardM_10C46/test.jpg

b2

http://www.peterkellner.net/FilesForWebDownload/How.0plusonIIS6andIIS7andWhatisWildCardM_10C46/t.jpg

b3

http://www.peterkellner.net/FilesForWebDownload/How.0plusonIIS6andIIS7andWhatisWildCardM_10C46/t6.jpg

b4
http://www.peterkellner.net/FilesForWebDownload/How.0plusonIIS6andIIS7andWhatisWildCardM_10C46/t9.jpg

patecon
01-06-2010, 06:08 PM
cái này trong aspx, còn trong php thì làm kiểu này được không, hay dùng cái gì?

vô danh
02-06-2010, 10:35 AM
Bạn cần dùng ct cho php
http://www.helicontech.com/