PDA

View Full Version : lỗi service unavailable khi set 1.1 và 2.0 (không cái nào chạy)vô danh
19-08-2009, 05:28 PM
chú ý xem khách có sử dụng file nào đòi hỏi quyền ghi không? kiểm tra có add quyền asp.net và network service chưa
thông thường 1 số site yêu cầu ghi cấu hình vào file xml (thường lưu cấu hình ngôn ngữ), nếu thấy có set quyền ghi cho nó xem sao

nếu vẫn không được > réo admin