PDA

View Full Version : Trợ giúp tôi cấu hính site chạy aspx và sql!!!masterabi
04-06-2010, 12:11 AM
Hiện tại tôi có 2 host, trên host thứ nhất đang chạy aspx và sql, tôi muốn chuyển qua host thứ hai. Trước tới jờ chưa cấu hình cái này nên Bác nào làm rổi chỉ dùm tôi với!(host 1 dùng Plesk 7.5 và host 2 dùng plesk 9)

Thanks!

hoangvu
06-06-2010, 07:04 PM
bác gửi yêu cầu cho bên cung cấp host, backup database Sql cho bác.
Sau đó bác down tất cả về
up lên host mới. tạo DB, DB user, DB pass, cau hinh san web.config. và gửi yêu cau cho bên cung cấp host mới restore cho bác.

:D