PDA

View Full Version : chặn một domain dùng iptables !vô danh
15-08-2014, 10:59 AM
Bạn dùng 2 lệnh sau


iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -m string --string "Host: yourdomain.com" --algo bm -j DROP

iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -m string --string "Host: www.yourdomain.com" --algo bm -j DROP