PDA

View Full Version : Cài đặt và cấu hình DHCP server trên Ubuntu serverlelongt1k4
25-09-2009, 08:04 PM
Cài đặt và cấu hình DHCP trên Ubuntu Server
Thông tin cấu hình DHCP như sau
- ethernet device : eth0
- Ip range : 192.168.1.100 – 192.168.1.200
- Subnet address : 192.168.1.0
- Netmask : 255.255.255.0
- DNS server 208.67.222.222 và 208.67.220.220 (Open DNS)
- Domain : lelongt1k4.com
- Default Gateway Address : 192.1681.1
- Broadcast Address : 192.168.1.255
• Install DHCP server
- Để cài đặt DHCP server sử dụng câu lệnh :
sudo apt-get install dhcp3-server
- Bạn sẽ cần nhập password cho sudo để bắt đầu cài đặt. Khi cài đặt hoàn tất bạn sẽ phải cấu hình file (dhcp3-server) trong /etc/default và thực hiện câu lệnh (dhcp3-server) trong /etc/int.d
• Configuration
- Cấu hình đầu tiên là thiết lập Ethernet divice. Mở file cấu hình với câu lệnh
vi /etc/default/dhcp3-server hoặc nano /etc/default/dhcp3-server
Trên dòng 11 của file(Thực ra là dòng cuối cùng của file vì file mặc định là rỗng) bạn sẽ nhìn thấy dòng
INTERFACES=””
Thay đổi dòng này thành : (nhấn a để chuyển chế độ từ chế độ nhập lệnh sang chế độ soạn thảo)
INTERFACES=”ethe0”
(Nhấn ESC để thoát khỏi chế độ nhập văn bản nhấn “:w” để lưu đoạn văn bản vừa sửa nhấn “:q” để thoát khỏi vi)
- Cấu hình pool
- Mở file /etc/dhcp3/dhcp.conf
- Đầu tiên bạn cần sửa từ dòng 16. Dòng này sẽ như sau
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;


Bạn cần sửa tất cả thành chú thích như sau


# option definitions common to all supported networks...
# option domain-name "example.org";
# option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
# default-lease-time 600;
# max-lease-time 7200;


Kéo xuống dòng 53. Bạn sẽ nhìn thấy đoạn này như sau
# A slightly different configuration for an internal subnet.
#subnet 10.5.5.0 netmask 255.255.255.224 {
# range 10.5.5.26 10.5.5.30;
# option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
# option domain-name "internal.example.org";
# option routers 10.5.5.1;
# option broadcast-address 10.5.5.31;
# default-lease-time 600;
# max-lease-time 7200;
#}
Đoạn này cần bỏ chú thích và sửa như sau

# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.100 192.168.1.200;
option domain-name-servers 208.67.222.222, 208.67.220.220;
option domain-name "lelongt1k4.com";
option routers 192.168.1.1;
option broadcast-address 192.168.1.255;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
}
Lưu file và sẵn sàng khởi động DHCP của bạn
- Khởi động DHCP sử dụng câu lệnh
/etc/init.d/dhcp3-server start
Bạn sẽ không nhìn thấy lỗi nào !
Chuyển sang client và kiểm tra

Chúc các bạn thành công !