PDA

View Full Version : Hướng dẫn cài đặt chung PostgreSQL cho toàn bộ các hệ OS unix !vô danh
22-01-2010, 03:44 PM
Những bước chuẩn bị trước khi bắt đầu :
1- ssh vào server
2-Log in với root
3-Xác định phiên bản linux đang dùng bằng

uname -a
Nếu trả về là el4 thì là Enterprise Linux 4, el5 (Enterprise Linux 5), centos (ELsmp).
Ngoài cũng xác định phiên bản OS đang dùng là 64 bit hay 32 bit

vi /etc/redhat-release
64bit nói chung sẽ xuất là x64 và 32-bit sẽ có i386 và / hoặc i686 (chuẩn intel )
Backup Version cũ :
Nếu bạn đã có sẵn 1 PostgreSQL version cũ đã cài đặt trước với dữ liệu ,PostGreSQL thường sẽ cài đặt ở đường dẫn /usr/local/pgsql/ .Khi đó bạn cần chạy lệnh sau để sinh backup db của mình


mkdir dbbackup
cd dbbackup
/usr/local/pgsql/bin/pg_dumpall –U postgres postgresqlserverdbs.sql

Bạn còn có thể dễ dàng backup dữ liệu của mình trong trường hợp muốn có 1 bản dự phòng theo hướng dẫn trên
Hoàn tất ,tiến hành tắt service postgres

su postgres
/usr/local/pgsql/bin/pg_ctl stop -D /usr/local/pgsql/data

Nếu bạn là người cẩn thận thêm 1 bước nữa : đổi tên thư mục cũ và sao lưu dự phòng 2 file postgresql.conf và pga_hba.conf đến một địa điểm an toàn

mv /usr/local/pgsql /usr/local/pgsqlold
Cài đặt Phiên bản mới :
1- Log in bằng quyền root
2- Làm theo hướng dẫn tại http://yum.pgsqlrpms.org/howtoyum.php để chắc chắn Yum khi cài đặt sẽ không dùng source từ các nguồn khác .
3- Tìm kho cấu hình thích hợp cho phiên bản OS của mình ,ở đây là 8.3 chọn tại đây :
http://yum.pgsqlrpms.org/reporpms/repoview/letter_p.group.html
4-Chú ý là file cài đặt sẽ có dạng http://yum.pgsqlrpms.org/reporpms/8.3/pgdg-redhat-8.3-4.noarch.rpm
5-Ok giờ bạn download về server tập tin cấu hình

wget http://yum.pgsqlrpms.org/reporpms/8.3/pgdg-redhat-8.3-4.noarch.rpm
6-Cài đặt gói tin rpm

rpm -ivh pgdg-redhat-8.3-2.noarch.rpm
7-Cài những thành phần mà bạn muốn. Đối với 8.3.5 + bạn cần phải đủ các thành phần dưới đây cho máy chủ. Đây là những cái chúng ta có xu hướng cài đặt

yum install postgresql
yum install postgresql-devel
yum install postgresql-server
yum install postgis
yum install pgadmin3
yum install postgresql-contrib
8-Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ mặc nhiên xác định thư mục dữ liệu Postgres là /usr/local/pgsql/data ,tất nhiên đối với mỗi OS khác nhau thì dường dẫn cài đặt mặc định này sẽ khác đi ,ở đây chúng tôi dựa trên các Distro dùng EL .Câu lệnh dùng trong trường hợp này là


mkdir /usr/local/pgsql
mkdir /usr/local/pgsql/data
chown postgres /usr/local/pgsql/data
su postgres
initdb –D /usr/local/pgsql/data
9- vào thư mục data
cd /usr/local/pgsql/data
Chỉnh các file postgresql.conf và pg_hba.conf với cấu hình bạn cần .Trong trường hợp bạn có phiên bản cũ đã backup 2 file conf có thể chép lại file pg_hba.conf về đè lên mà không gặp lỗi nào cả .Riêng postgresql.conf thì nên dùng file mới cài đặt và những cấu hình cũ về kèm giữ lại các cấu hình mới có sẵn .
Tích hợp PostgreSQL vào Service khi start :
Vì PostGresql cài đặt vào trong 1 file script nên bạn có thể dễ dàng tinh chỉnh , Ở EL5 thì nằm ở /etc/rc.d/init.d
1-
nano /etc/rc.d/init.d/postgresql
2- Thay thế các tham chiếu biến ,đường dẫn cho phù hợp với /var/lib/pgsql/data
3- Start Dịch vụ

service postgresql start
để chắc chắn nó bắt đầu tự động khi khởi động - dùng lệnh sau đây

chkconfig --list (to see list of services)
chkconfig postgresql on
chkconfig sẽ tự động điều symlink đến các vùng rc.n những rc.1, mà linux tìm thấy trên bootup .Trong trường hợp server bạn không có vì 1 lý do nào đó ,bạn sẽ phải tự symlinks bằng tay các vùng bên phải tùy biến -a .
Cài đặt gói Pgadmin (quản trị DB GUI) :
Gói PgAdmin đi kèm với PgAdmin3. Điều này có ích nếu bạn sử dụng PgAdmin3 rất nhiều vì nó cung cấp cho bạn thống kê hoạt động, và cho phép bạn thay đổi pg_hba.conf và các tập tin postgresql.conf trực tiếp từ PgAdmin3 ngay cả khi truy cập từ một máy tính khác .

psql -U postgres -d postgres -f /usr/share/pgsql/contrib/adminpack.sql

( Duy Vu Pavietnam IT staff : sưu tầm, hiệu chỉnh và dịch (http://www.postgresonline.com/journal/index.php?/archives/45-An-Almost-Idiots-Guide-to-PostgreSQL-YUM.html))

vô danh
22-01-2010, 04:47 PM
Giữ PostgreSQL cập nhật thông qua yum nên được thực hiện thông qua các kho yum pgdg cung cấp bởi pgsqlrpms.org
Các bản CentOS PostgreSQL repo mới nhất có thể tìm thấy ở đây (http://yum.pgsqlrpms.org/reporpms/repoview/pgdg-centos.html).
Chạy lệnh :


1- wget http://yum.pgsqlrpms.org/reporpms/8.4/pgdg-centos-8.4-1.noarch.rpm

2- rpm -Uhv pgdg-centos-8.4-1.noarch.rpm