Giá trị request NULL vào "localhost" virtual host của apache thường là các truy xuất đến từ các trình duyệt như chrome

Chúng thường là các kết nối dự phòng của trình duyệt người dùng sau khi họ...