Theo mình thì tất cả đều quan trọng, nhưng phải phù hợp với khả năng tài chính của mình