Bạn đọc phần mô tả,mình nghỉ nó yêu cầu nhật các services mới thì mới tick được.