bạn kết nối tới sql > management > right click > management wizard > ...> backup database (full) >..> All database

chức năng này hoạt động cần phải start sql server agent nhé