tham khảo tại đây để biết chi tiết hơn, chức năng này hay nhỉ, bữa nào nghiên cứu thử, chưa biết cái vụ này