Bạn đề cập luôn cả dung lượng thật sự khi sử dụng RAID 5 hay RAID 6 luôn đi.
mình thấy Raid 5 thì dung lượng thật = n-1. Ví dụ 3 HDD 500 GB thì mình sẽ có dung lượng thật là 1 TB. 1 ổ chứa bit...