RAID5 có 1 ổ để lưu dữ liệu,dung lượng là n-1 (n là số hdd)
RAID6 dùng 2 ổ--> dung lượng nó sẽ là n-2
RAID5 ít nhất là 3 ổ , 1 ổ hỏng thì ko sao,2 ổ hỏng là "đi die"
RAID6 thì chắc phải 4 ổ trở...