Đơn giản thôi:

UPDATE news SET news_noidung = news_noidung & 'www.tinhotvn.com' AND....................
là được