http://vietcntt.com/news/uploads/image/news/2011/thang05/nss_1305022361.jpg
Microsoft đang điều tra những khẳng định của một công ty bảo mật Slovenia dự kiến sẽ demo các cuộc tấn công vào cuối tháng...