Bạn cho mình số đt bàn của nơi đặt máy chủ và địa chỉ bên bạn với...Mình liên hệ hỏi có thiết bị GTEC UPS chưa?