Chào các bạn,

Mình login mysql bằng ssh và thao tác 1 số lệnh nhưng có lệnh được lệnh không, 1 số báo lỗi như sau:

Vd: mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost';

Thì đều bị...