Chào mọi người
Tôi đang thử nghiệm hệ thống Squid Proxy kết hợp IPtables trên CentOS 6.4 - 64x
Khi cấu hình bandwidth limit trên Squid proxy, gặp vấn đề như sau:
Nếu client đang download thì rule...