Mình thiết lập SSL cho website khi tới bước Complete Certificate Request để lưu lại, thì nó không lưu được, nên khi vào phần binding để chọn không có hạng mục nào để chọn. Nó bị như vậy là sao để...