Nhờ trợ giúp những bạn hiểu biết exchange server. Bên mình đang dùng exchange 2010, hiện boss đang có yêu cầu cấm 1 user gử mail tới một số người dùng nhưng vẫn nhận được mail từ những người cấm.
Ví...