Ai dùng Main Intel mà chưa có driver vào đây download nhé :http://downloadcenter.intel.com/Default.aspx?lang=eng :68::68::68: