Cài đặt và quản trị apache tomcat step by step !
Ai cũng biết là Linux hỗ trợ Java nhưng ít người biết được làm cách nào để chạy trang JSP hoặc Web java chạy trên Linux----Sep-by-step để hoàn thành
Các bộ cài cần thiết (Tôi sẽ post nên để các bạn down)
1.Cài Redhat AS 4 hoặc Fedora Core 6 hỗ trợ apache 2.0 trở nên cho an toàn (Các ban tự down về)
2.j2sdk-1_4_2-linux-i586.bin + jakarta-tomcat-5.0.28.tar.gz (Link down đây http://www.4shared.com/dir/3725520/4913039d/)
Oke
Sau khi dowload các bộ cài cần thiết chúng ta tiến hành cài đặt và cấu hình
step 1.Cài đặt j2sdk-1-4-2
Copy j2sdk-1-4-2 down về vào /tmp
sử dụng lệnh
chmode j2sdk-1_4_2-linux-i586.bin
./j2sdk-1_4_2-linux-ị86.bin
sau khi chạy files cài đặt ta được thư mục j2sdk-1_4_2 nằm trong /tmp
dùng lệnh
mv j2sdk-1_4_2 /usr/
vào thư mục /usr bằng lệnh cd /usr ta thấy có thư mục j2sdk-1_4_2 , tạo một liên kết đền thư mục này với tên java (cho dễ nhớ) bằng lệnh
ln -s j2sdk-1_4_2 java (đứng trong /usr)
Oke đến đây ta đã cài bộ máy biên dịch java, bây giờ ta tao biến môi trường cho java
Dùng lện vi /etc/profile thêm hai dòng này vào cuối file (nhấn phím i để insert vào files)
JAVA_HOME="/usr/java"
export JAVA_HOME
sau đó nhấn Esc có dấu : đánh wq (w là wire,q là quit) để lưu lại files, sau đó logout ra khỏi máy và đăng nhập lại, kiểm tra biế môi trường bằng lệnh echo $JAVA_HOME kết quả như dưới là thành công
[root@ns1 usr]# echo $JAVA_HOME
/usr/java
------------------Trên dây là các bước cài đặt xong java và setup biến môi trường-------------
Bây giờ đến tiết mục cài jakarta-tomcat-5.0.28.tar.gz
copy file trên vào thư mục /tmp bằng lệnh
cp jakarta-tomcat-5.0.28.tar.gz /tmp
giải nén bằng lệnh
tar -zxvf jakarta-tomcat-5.0.28.tar.gz ta được thư mục jakarta-tomcat-5.0.28
Oke === ta mv jakarta-tomcat-5.0.28 vào /usr/local
mv jakarta-tomcat-5.0.28 /usr/local
tạo link cho thư muc băng lệnh (vào thư mục /usr/local)
ln -s jakarta-tomcat-5.0.28 tomcat
Xong bước cài tomcat giờ ta đặt biến môi trường cho tomcat
mở files bằng lệnh vi /etc/profile thêm hai dòng sau vảo cuối files
CATALINA_HOME="/usr/local/tomcat"
export CATALINA_HOME
sau đó ghi lại files,logout và logon lại, kiểm tra biế môi trường của tomcat bằng lệnh
# echo $CATALINA_HOME
/usr/local/tomcat kết quả như thế này là oke
đẻ start và shutdown tomcat ta vào thư mục
cd /ust/local/tomcat/bin
gõ lệnh ./start.sh để start
gõ lện ./shutdown.sh để stop
truy cập trang quản trị tomcat qua trình duyệt như sau http://localhost:8080 hoặc http://ipmáy:8080
để có thể truy cập trang quản trị ta thiết đặt username và password để vào quản trị tomcat
gõ lệnh cd /usr/local/tomcat/conf để vào thư mục conf của tomcat
Chú ý : là để cài tomcat trước đó bạn phải cài đặt apache 2.x trở lên vì 1.x không hỗ trợ tomcat