sau đây là một vài hình ảnh test thử server cs1.6 protocol 4.8
về vấn đề chống hack hiện tại đang nghiên cứu stream server, chống hack nhằm đảo bảo 1 server fair cho mọi người, tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó, chống hack thì nó lag

điều quan trọng là ý thức của mọi người, chứ có biết bao nhiêu cách hack, chống saoheeset. vả lại đây cũng là 1 server private cho anh em PA và 1 số anh em bên ngoài giải trí sau giờ làm việc.

thôi không nói nữa, post hình nà (nhân vật nét và súng rất chi tiết và texture cũng đẹp nữa)