Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Máy Chủ - Chia sẽ kiến thức máy chủ.
 • Đăng ký
  • Login:
  Server Dell email 247 Tên miền Hosting giá sốc Tang loa Frei Tang loa Frei Tên miền tiếng việt giá bèo cdn rẻ vô địch May Chu Khong Lo - Gia Xi Trum SSL 2 nam giam 15%
  + Trả lời bài viết
  Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4
  1. #1
   Thành Viên Chính Thức
   Tham gia ngày
   Aug 2009
   Đến từ
   UTEHY
   Bài gửi
   43

   Mặc định Cài đặt và cấu hình PDC Ubuntu - Join Client XP vào domain Ubuntu

   Yêu cầu hệ thống

   Chúng ta sử dụng 02 máy tính với thông tin như sau:
   • Máy tính Ubuntu server:
   o Địa chỉ IP: 192.168.1.123
   o Gateway: 192.168.1.1
   o Tên máy: lelong

   • Máy tính Windows XP client:
   o Địa chỉ IP: 192.168.1.111
   o DNS server: 192.168.1.123
   o Gateway: 192.168.1.1   3. Cấu hình hệ thống

   3.1. Cấu hình ubuntu-server

   Trên máy ubuntu-server, chúng ta thực hiện:
   • Cài đặt và cấu hình một số phần mềm cần thiết

   o DNS server: Domain name: tk4.pro (đã cấu hình ở phần trước)
   o Cài đặt OpenSSH (Gói này cho phép bạn login vào máy Server từ các máy khác dùng giao thức SSH)
   o Cài phần mềm PuTTY (phần mềm login vào Ubuntu server từ máy Windows)
   Các bước thực hiện lần lượt như sau:
   Update APT
   Mã:
   apt-get update
   Chúng ta sẽ tạo ra hai thư mục. Tuy nhiên, chú ý ở đây, thư mục / ldaphome phải được tạo ra, không được bỏ qua. Thư mục / ldap_data thư mục là tùy chọn tùy thuộc vào cách bạn muốn cài đặt và cấu hình OpenLDAP.

   mkdir /ldaphome
   mkdir /ldap_data
   Tiếp theo cài đặt các gói
   Mã:
   apt-get install mdadm
   apt-get install slapd ldap-utils migrationtools
   Sau khi cài đặt hệ thống sẽ yêu cầu mật khẩu để quản trị (mật khẩu là tùy chọn, ở đây tôi chọn 123)
   Admin password: 123
   Confirm password: 123


   Bây giờ chúng ta cần cấu hình lại OpenLDAP
   Mã:
   dpkg-reconfigure slapd
   Tắt Openldap
   Mã:
   /etc/init.d/slapd stop
   Sao chép tất cả các DB vào thư mục mới
   Mã:
   cp -R /var/lib/ldap/* /ldap_data/
   Thiết lập quyền cho thư mục
   Mã:
   chown -R openldap:openldap /ldap_data/
   Bây giờ bật Openldap lên
   Mã:
   /etc/init.d/slapd start
   Install SamBa
   Mã:
   apt-get install samba smbldap-tools smbclient samba-doc
   Chạy các lệnh sau để cài đặt các file vào vị trí đúng:
   Mã:
   cp /usr/share/doc/samba-doc/examples/LDAP/samba.schema.gz /etc/ldap/schema/
   Mã:
   gzip -d /etc/ldap/schema/samba.schema.gz
   Bây giờ chúng ta cần phải chỉnh sửa file cấu hình OpenLDAP
   vim /etc/ldap/slapd.conf

   Tìm những dòng bắt đầu bằng "include" - bạn sẽ nhận thấy rằng đây là cách OpenLDAP biết về tập tin cấu hình khác. Bây giờ thêm hai dòng sau dưới đây sau đó:
   Mã:
   include     /etc/ldap/schema/samba.schema
   include     /etc/ldap/schema/misc.schema
   Chúng ta cần phải thay đổi một dòng khác. Tìm dòng có nội dung " access to attribute=userPassword,shadowLastChange " và thay đổi nó như sau:
   access to
   Mã:
   attrs=userPassword,shadowLastChange,sambaNTPassword,sambaLMPassword
   Chúng ta cần restart lại slapd
   Mã:
   /etc/init.d/slapd restart
   Cấu hình Samba
   Mã:
   cd /etc/samba/
   Backup file smb.conf
   Mã:
   cp smb.conf smb.conf.original
   Mở và edit file smb.conf
   Mã:
   vim smb.conf
   Sửa chính xác những dòng trên như sau :
   Mã:
   workgroup = TK4
   security = user
   passdb backend = ldapsam:ldap://localhost/
   obey pam restrictions = no
   Bây giờ sao chép những dòng này xuống dưới dòng " obey pam restrictions = no":

   Mã:
   #	Begin: Custom LDAP Entries
   #
   ldap admin dn = cn=admin,dc=tk4,dc=pro
   ldap suffix = dc=tk4, dc=pro
   ldap group suffix = ou=Groups
   ldap user suffix = ou=Users
   ldap machine suffix = ou=Computers
   ldap idmap suffix = ou=Users
   ; Do ldap passwd sync
   ldap passwd sync = Yes
   passwd program = /usr/sbin/smbldap-passwd %u
   passwd chat = *New*password* %n\n *Retype*new*password* %n\n *all*authentication*tokens*updated*
   add user script = /usr/sbin/smbldap-useradd -m "%u"
   ldap delete dn = Yes
   delete user script = /usr/sbin/smbldap-userdel "%u"
   add machine script = /usr/sbin/smbldap-useradd -w "%u"
   add group script = /usr/sbin/smbldap-groupadd -p "%g"
   delete group script = /usr/sbin/smbldap-groupdel "%g"
   add user to group script = /usr/sbin/smbldap-groupmod -m "%u" "%g"
   delete user from group script = /usr/sbin/smbldap-groupmod -x "%u" "%g"
   set primary group script = /usr/sbin/smbldap-usermod -g "%g" "%u"
   domain logons = yes
   #
   #	End: Custom LDAP Entries
   Bỏ dòng
   Mã:
   invalid users = root
   Thêm dòng
   Mã:
   logon path =
   Restart Samba
   Mã:
   /etc/init.d/samba restart
   Mật khẩu truy cập Samba
   Mã:
   smbpasswd -w 123
   Cấu hình SMBLDAP-TOOLS
   Mã:
   cd /usr/share/doc/smbldap-tools/examples/
   cp smbldap_bind.conf /etc/smbldap-tools/
   cp smbldap.conf.gz /etc/smbldap-tools/
   gzip -d /etc/smbldap-tools/smbldap.conf.gz
   Mở thư mục smbldap-tools
   Mã:
   cd /etc/smbldap-tools/
   Bây giờ bạn cần để có được mã SecurityID (SID) cho tên miền của SAMBA của bạn. Nhớ sao chép mã này vì chúng ta cần ở bước sau
   net getlocalsid
   VD đây là 1 mã SID : S-1-5-21-949328747-3404738746-3052206637

   Edit file smbldap.conf
   Mã:
   vim smbldap.conf
   Chỉnh sửa các thông số như sau :

   Mã:
   SID="S-1-5-21-949328747-3404738746-3052206637" ## This line must have the same SID as when you ran "net getlocalsid"
   sambaDomain="TK4"
   ldapTLS="0"
   suffix="dc=tk4,dc=pro"
   sambaUnixIdPooldn="sambaDomainName=TK4,${suffix}" ## Be careful with this section!!
   userHome="/ldaphome/%U" ## This is found in the UNIX section.
   userSmbHome=
   userProfile=
   userHomeDrive=
   userScript=
   mailDomain="tk4.pro"
   Edit file smbldap_bind
   Mã:
   vim smbldap_bind.conf
   Chỉnh sửa với thông số như sau:
   Mã:
   slaveDN="cn=admin,dc=tk4,dc=pro"
   slavePw="123"
   masterDN="cn=admin,dc=tk4,dc=pro"
   masterPw="123"
   Thiết lập quyền cho các thư mục
   Mã:
   chmod 0644 /etc/smbldap-tools/smbldap.conf
   chmod 0600 /etc/smbldap-tools/smbldap_bind.conf
   Đây là một bước đơn giản nhưng nó là rất quan trọng. Khi thực hiện bước này nếu bạn gặp lỗi sau đó nó có khả năng bởi vì bạn không cấu hình đúng ở các bước trước
   Mã:
   smbldap-populate -u 30000 -g 30000
   Pass cho user “root”
   123
   Kiểm tra các entry mới trong LDAP
   Mã:
   ldapsearch -x -b dc=tk4,dc=pro | less
   Tạo 1 LDAP user cho hệ thống
   Mã:
   smbldap-useradd -a -m -M tk4 -c "Tk4 - Pro" tk4
   Thiết lập password cho User vừa tạo
   Mã:
   
   
   Mã:
   smbldap-passwd tk4
   Cấu hình LDAP Authentication trên Server
   Mã:
   apt-get install auth-client-config libpam-ldap libnss-ldap
   Trả lời các yêu cầu sau khi cài đặt như sau
   Mã:
   Should debconf manage LDAP configuration?: Yes
   LDAP server Uniform Resource Identifier: ldap://127.0.0.1
   Distinguished name of the search base: dc=tk4,dc=pro
   LDAP version to use: 3
   Make local root Database admin: Yes
   Does the LDAP database require login? No
   LDAP account for root: cn=admin,dc=tk4,dc=pro
   LDAP root account password: 123
   Backup of the file /etc/ldap.conf
   Mã:
   cp /etc/ldap.conf /etc/ldap.conf.original
   Edit file ldap.conf
   Mã:
   vim /etc/ldap.conf
   Chỉnh sửa vói thông số như sau
   Mã:
   host 127.0.0.1
   base dc=tk4,dc=pro
   uri ldap://127.0.0.1/
   rootbinddn cn=admin,dc=tk4,dc=pro
   bind_policy soft
   Bây giờ chúng ta cần phải sao chép tập tin / etc / ldap.conf vào tập tin / etc / ldap / ldap.conf. Trước tiên chúng ta sẽ sao lưu các tập tin (/ etc / ldap / ldap.conf) và sau đó chúng ta sẽ sao chép các tập tin mới.
   Mã:
   cp /etc/ldap/ldap.conf /etc/ldap/ldap.conf.original
   cp /etc/ldap.conf /etc/ldap/ldap.conf
   Chỉnh sửa tệp tin sau
   Mã:
   vim /etc/auth-client-config/profile.d/open_ldap
   Với các thông số như sau:
   Mã:
   [open_ldap]
   nss_passwd=passwd: compat ldap
   nss_group=group: compat ldap
   nss_shadow=shadow: compat ldap
   pam_auth=auth    required   pam_env.so
    auth    sufficient  pam_unix.so likeauth nullok
    auth    sufficient  pam_ldap.so use_first_pass
    auth    required   pam_deny.so
   pam_account=account  sufficient  pam_unix.so
    account  sufficient  pam_ldap.so
    account  required   pam_deny.so
   pam_password=password  sufficient  pam_unix.so nullok md5 shadow use_authtok
    password  sufficient  pam_ldap.so use_first_pass
    password  required   pam_deny.so
   pam_session=session  required   pam_limits.so
    session  required   pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel/ umask=0077
    session  required   pam_unix.so
    session  optional   pam_ldap.so
   Backup file /etc/nsswitch.conf
   Mã:
   cp /etc/nsswitch.conf /etc/nsswitch.conf.original
   Kích hoạt tính năng cấu hình OpenLDAP mới bằng cách chạy lệnh sau đây. Nếu bạn đã làm tất cả các bước trước một cách chính xác thì nó sẽ chạy mà không có vấn đề.
   Mã:
   auth-client-config -a -p open_ldap
   Khởi động lại máy
   Mã:
   reboot
   Cài đặt Apache2
   Mã:
   apt-get install apache2
   Edit file apache2/httpd.conf
   Mã:
   vim /etc/apache2/httpd.conf
   Thêm vào dòng sau
   Mã:
   ServerName lelong.tk4.pro
   Restart Apache:

   Mã:
   /etc/init.d/apache2 restart
   Copy thư mục PHPLDAPAdmin vào / var / www . Bằng cách này chúng ta có thể truy cập PHPLDAPAdmin dễ dàng hơn.

   Mã:
   cp -R /usr/share/phpldapadmin/ /var/www/phpldapadmin
   Cài đặt portmap

   Mã:
   apt-get install portmap nfs-common
   apt-get install nfs-kernel-server nfs-common portmap
   Cấu hình lại nfs

   Mã:
   dpkg-reconfigure portmap
   Restart lại NFS

   Mã:
   /etc/init.d/portmap restart
   Sửa file sau

   Mã:
   vim /etc/exports
   Chèn dòng sau vào cuối file
   Mã:
   /ldaphome *(rw,async)

   Restart lại dịch vụ NFS
   Mã:
   /etc/init.d/nfs-kernel-server restart


   Khời động lại các dịch vụ liên quan

   Mã:
   /etc/init.d/portmap restart
   /etc/init.d/nfs-common restart
   Thêm lệnh sau

   Mã:
   mount lelong.tk4.pro:/ldaphome /ldaphome
   Chỉnh sửa file

   Mã:
   vim /etc/fstab
   Thêm vào những dòng sau:   Mã:
   # Custom NFS mount for home directories.
   lelong.tk4.pro:/ldaphome /ldaphome nfs rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr
   Khởi động lại máy

   Mã:
   reboot
   Backup file

   Mã:
   cp /etc/nsswitch.conf /etc/nsswitch.conf.original
   Mở file

   Mã:
   cd /etc/pam.d/
   Kích hoạt tính năng cấu hình OpenLDAP mới bằng cách chạy lệnh sau đây

   Mã:
   auth-client-config -a -p open_ldap
   Cấu hình SAMBA để Share /ldaphome
   Sửa file sau /etc/samba/smb.conf

   Mã:
   # LDAPHOME share definition
   [ldaphome]
   path = /ldaphome
   writeable = yes
   browseable = yes
   security mask = 0777
   force security mode = 0
   directory security mask = 0777
   force directory security mode = 0
   Cấu hình SAMBA – cho phép 'Netlogon' Share

   Tạo các thư mục sau:

   Mã:
   mkdir /home/samba
   mkdir /home/samba/netlogon
   Sửa file sau :

   Mã:
   vim /etc/samba/smb.conf
   Theo thông số sau

   Mã:
   [netlogon]
     comment = Network Logon Service
     path = /home/samba/netlogon
     guest ok = yes
     writable = no
     share modes = no
   Tạo một kịch bản Windows Logon đơn giản
   Mã:
   vim /home/samba/netlogon/allusers.bat
   Thêm vào thông số sau

   Mã:
   @echo off
   REM  # SYNC THE TIME WITH THE SERVER
   net time \\lelong.tk4.pro /set /y
   REM  # DELETE ALL MAPPED DRIVES
   net use h: /delete
   REM  # MAP ALL NECESSARY DRIVES
   net use h: "\\lelong.tk4.pro\ldaphome\%username%"
   Chúng ta cần phải cài đặt thêm một chương trình để chuyển đổi tập tin này vào một tập tin mà Windows có thể sử dụng.

   Mã:
   apt-get install flip
   Sử dụng chương trình để convert file

   Mã:
   flip -m /home/samba/netlogon/allusers.bat
   Bây giờ chúng ta cần chỉnh sửa file
   Mã:
   vim /etc/samba/smb.conf
   Thay đổi dòng: ; logon script = logon.cmd
   thành : logon script = allusers.bat
   Bây giờ Client Xp có thể login vào thông qua script này
   Ok. Bây giờ chúng ta chuyển sang Client Windows Xp để test …!
   Chuc cac ban thanh cong !

   Rất mong ý kiến của các bác để bài hướng dẫn hoàn thiện hơn

  2. #2
   Advisors
   Tham gia ngày
   Aug 2009
   Đến từ
   xa lắm
   Bài gửi
   209

   Mặc định

   bạn cấu hình PDC trên ubuntu server version nào vậy ? theo mình được biết và đã từng làm và làm trên ubuntu 7.10 khác hoàn toàn với ubuntu 8 -10.04 về cách cấu hình PDC dùng LDAP và SAMBA kết hợp

   Ngoài ra bạn nên nghiên cứu xem là sau khi join máy client rồi thì server quản lý được vấn đề gì (policy ??)

  3. #3
   Thành Viên Chính Thức
   Tham gia ngày
   Aug 2009
   Đến từ
   UTEHY
   Bài gửi
   43

   Mặc định

   Mình làm trên Ubuntu server 8.04. Có thể các version khác có 1 số sự khác biệt về câu lệnh và thư mục. Bác canvu đã làm trên những version cao hơn thì có thể cho biết sự khác biệt khi cấu hình được không ?

  4. #4
   Thành Viên Chính Thức
   Tham gia ngày
   Aug 2009
   Đến từ
   UTEHY
   Bài gửi
   43

   Mặc định

   Nói thêm chút về phần quản trị sau khi join client Xp vào domain Linux thì chúng ta có thể dùng phpldapadmin để quản trị phần user, group một số chức năng khác nữa...

   cài đặt theo câu lệnh

   Mã:
   apt-get install phpldapadmin
   sau đó sang trình duyệt gõ

   Mã:
   http://domainname/phpldapadmin

   

   
  + Trả lời bài viết

  Thread Information

  Users Browsing this Thread

  There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

  Chủ đề tương tự

  1. Giúp đỡ Ubuntu dùng Dỉectadmin
   By ntanta in forum Linux General
   Trả lời: 3
   Bài cuối: 25-05-2011, 12:40 PM
  2. Game for Ubuntu
   By lelongt1k4 in forum Ubuntu / Debian
   Trả lời: 2
   Bài cuối: 25-05-2010, 02:29 AM
  3. Trả lời: 0
   Bài cuối: 20-01-2010, 05:50 PM
  4. Ubuntu 9.10 Beta chính thức ra mắt
   By vô danh in forum Ubuntu / Debian
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 20-01-2010, 05:46 PM
  5. Ubuntu 10.0: Chỉ mất 10 giây để khởi động?
   By lelongt1k4 in forum Ubuntu / Debian
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 25-09-2009, 08:13 PM

  Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình