Thủ tục transfer tên miền .VN từ nơi khác về P.A:

Hướng dẫn thủ tục:

a) Trường hợp bạn chỉ chuyển tên miền về P.A không đổi DNS:

B1: Chủ thể làm 2 bản khai chuyển đổi nhà đăng ký ( transfer ) nếu là công ty, tổ chức. Nếu chủ thể là cá nhân chỉ cần ký tên xác nhận chủ thể và pho to 2 bản chứng minh nhân dân kèm theo.
B2: Chủ thể mang bản khai transfer đến nhà đăng ký cũ để xác nhận transfer tên miền. Sau khi có xác nhận nhà đăng ký cũ, chủ thể nhận lại 1 bản khai transfer.
B3: Chủ thể mang 1 bản khai transfer có xác nhận của nhà đăng ký cũ và của chủ thể ( nếu là cá nhân photo kèm CMND) + 1 bản khai thay đổi thông tin tên miền ( thay đổi thông tin liên hệ) đến Công ty P.A Việt Nam để chuyển đổi về P.A.


b) Trường hợp bạn chuyển tên miền về P.A và thay đổi cả DNS:

B1: Chủ thể làm 2 bản khai chuyển đổi nhà đăng ký và đóng mộc ký tên nếu là công ty, tổ chức. Nếu là cá nhân chỉ cần ký tên xác nhận chủ thể và pho to 2 bản chứng minh nhân dân kèm theo.
B2: Chủ thể mang bản khai transfer đến nhà đăng ký cũ để xác nhận transfer tên miền. Sau khi có xác nhận nhà đăng ký cũ, chủ thể nhận lại 1 bản khai transfer.
B3: Chủ thể mang 1 bản khai transfer có xác nhận của nhà đăng ký cũ và của chủ thể ( nếu là cá nhân photo kèm CMND) + 1 bản khai thay đổi thông tin tên miền ( thay đổi máy chủ DNS) đến Công ty P.A Việt Nam để chuyển đổi về P.A.
B4: Chủ thể đóng phí đổi DNS: 180,000 VND/ 1 tên miền/ 1 lần.

Nếu domain gần hết hạn chủ thể gia hạn thêm 1 năm. Thời gian gia hạn sẽ cộng dồn thêm 1 năm.

Các bản khai, vui lòng download tại: http://pavietnam.vn/?param=docs

Để kiểm tra tên miền thuộc quản lý của nhà đăng ký, vui lòng check tại :
www.vnnic.net.vn