Mình post chủ đề này với tất cả các chipset Intel C202, C204 và C206 trên bo mạch chủ E3 Xeon series và Core i3-2100 series


ASUS
P8B-X :C202

P8B-M :C204

P8B-C/4L :C204,quad Intel Lan

P8B-C/SAS/4L :C204 With onboard SAS 2.0

P8B-E/4L :C204, quad Intel LAN, PIKE

P8B WS :C206

Intel
S1200BTS :C202, 82574L and 82578DM LAN

S1200BTL :C204

Supermicro
X9SCM and X9SCM-F :C204

X9SCL and X9SCL-F :C202

X9SCL+-F :C202 with dual Intel 82574L Gigabit LAN controllers

X9SCA and X9SCA-F :C204

X9SCi-LN4 and X9SCi-LN4F :C204 with quad Gigabit LAN

Tyan
S5512GM2NR :C204

S5512GM4NR :C204, quad Intel LAN

S5512WGM2NR :C204, onboard SAS 2.0, triple Intel LAN

S5512G2NR-LE :C202