Đổi pass thì vào được FTP nhưng ko vào được HC7 cpanel đây là 1 bug của Hc7, khắc phục :

Login vào HC7 databasse bằng studio manager sau đó mở table tbusers modify nó -> cột password tìm đến user bị lỗi xóa password đã mã hóa đi sau đó tắt đi
Vào computer managenent set lại pass cho user này .
Vào Port 8888 cpanel log in bằng password vừa set
Done