Bạn vào trang web cua supermicro down bios về
Super Micro Computer, Inc. - Products | Motherboards | Xeon Boards | X8DTL-i
làm file boot dos từ usb.
chạy dòng lệnh ami.bat x8dtl30.rom
chạy khi nào báo thành công là okie
chúc ban thành công !