Khi bạn tao db MSSQL tren host(Plesk hay Hosting Conntroller)Sử dụng link co sẳn trên hót thuong hay bi loi.Bạn có thể dùng MS Management Studio Express để thao tác.
B.1 dowload phần mềm Link nè studio managerment 2005
B.2 Chay CT MS Management Studio Express thiết lập thông số.
Server name: yourdomain
User/pass là user/pass của database mà bạn đã tạo trong Hosting Controller
Bạn cần cài thêm MSXML6 nếu chưa cài nhé