Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Máy Chủ - Chia sẽ kiến thức máy chủ.
 • Đăng ký
  • Login:
  Server Dell email 247 Tên miền Hosting giá sốc Tang loa Frei Tang loa Frei Tên miền tiếng việt giá bèo cdn rẻ vô địch May Chu Khong Lo - Gia Xi Trum SSL 2 nam giam 15%
  + Trả lời bài viết
  Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3
  1. #1
   Experts
   Tham gia ngày
   Apr 2009
   Đến từ
   HCM
   Tuổi
   34
   Bài gửi
   174

   Mặc định Cài đặt Oracle 11 trên CentOS 5.2

   Hướng dẫn các bạn cài đặt Oracle 11gR1 trên hệ điều hành Enterprise Linux 5 (Step-by-step)

   Create Groups and User Account
   Cài Oracle cần như sau:
   1. Tạo 2 Groups: đặc tên là oinstall và dba
   2. Tạo 1 User account tên là: oracle
   (note: Đúng ra đặt là Tí Tèo gì củng được, nhưng conventional, thấy thiên hạ cài Oracle hay đặt là vậy.)
   Login as root, run:

   # groupadd oinstall
   # groupadd dba
   # useradd -m -g oinstall -G dba oracle


   Tạo password cho user: oracle
   # passwd oracle
   Changing password for user oracle.
   New UNIX password:
   Retype new UNIX password:
   passwd: all authentication tokens updated successfully.


   note: UNIX password đòi phải có số, chử, dấu đặc biệt!

   Một UNIX pasword thí dụ như là: P@ssw0rd

   Kiểm tra lại, run:

   # id oracle

   Create directories, group, user oracle
   1. Tạo 1 thư mục /u01/app
   2. Trao quyền owner cho user oracle
   3. Trao quyền read, write mọi thứ trong /u01/app cho tất cả!
   Run commands:

   # mkdir -p /u01/app
   # chown -R oracle:oinstall /u01/app
   # chmod -R 775 /u01/app

   (note: Tại sap phải đặc tên mấy cái đường dẩn lằn nhằn như thế?
   Đúng ra thì củng chẳng bắt buột. Nhưng mà Oracle recomment thế đấy.
   Có cả Document về oracle name convention)
   Set Enviroment for user oracle
   Mở file /home/oracle/.bash_profile thêm vào:

   #environment for oracle
   ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
   ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.1.0/db_1
   ORACLE_SID=EDU11
   PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin
   LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
   CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib
   export ORACLE_BASE ORACLE_HOME ORACLE_SID PATH LD_LIBRARY_PATH CLASSPATH

   (note: Khi cài oracle là log vào bằng user oracle.)


   Kiểm tra, upgrade RPMs:
   Bước nầy hơi rất rối tí. Oracle1 đòi hỏi các RPM phải có tối thiểu các Version sau:

   make-3.81
   binutils-2.17.50.0.6
   gcc-4.1.1
   libaio-0.3.106
   libaio-devel-0.3.106
   libstdc++-4.1.1
   elfutils-libelf-devel-0.125
   sysstat-7.0.0
   compat-libstdc++-33-3.2.3
   libgcc-4.1.1
   libstdc++-devel-4.1.1
   unixODBC-2.2.11
   unixODBC-devel-2.2.11

   Run command sau để xem mình đang có RPM Version nào?

   # rpm -q make binutils gcc libaio libaio-devel libstdc++ elfutils-libelf-devel sysstat compat-libstdc++ libgcc libstdc++-devel unixODBC-2.2.11 unixODBC-devel

   (..gỏ trong 1 line)
   Kết quả:

   make-3.81-1.1
   binutils-2.17.50.0.6-2.el5
   gcc-4.1.1-52.el5
   libaio-0.3.106-3.2
   package libaio-devel is not installed
   libstdc++-4.1.1-52.el5
   elfutils-libelf-devel-0.125-3.el5
   sysstat-7.0.0-3.el5
   package compat-libstdc++ is not installed
   libgcc-4.1.1-52.el5
   libstdc++-devel-4.1.1-52.el5
   package unixODBC is not installed
   package unixODBC-devel is not installed

   So sánh các RPMs.
   Nêu thiếu cái nào thì phải cài mới vào. Version củ thì phải upgrade lên!
   Các RPM có thể tìm thấy trong CD cài Linux, hay search trên google

   Tôi copy các RPMs vào cái thư mục shares của VMWare, chạy các command sau:

   # rpm -ivh libaio-devel-0.3.106-3.2.i386.rpm
   # rpm -ivh unixODBC-2.2.11-7.1.i386.rpm
   # rpm -ivh unixODBC-devel-2.2.11-7.1.i386.rpm
   # rpm -ivh compat-libstdc++-33-3.2.3-61.i386.rpm

   note:
   to install/cài mới: rpm -ivh package-file-name.rpm
   to update/nâng cấp: rpm -Uvh package-file-name
   xem info package có trong máy: rpm -qi package-name
   xem info package file: rpm -qpi package-file-name


   Config Linux Kernel Parameters
   Dùng vi hay gedit(cái nầy giống notepad!) thêm các lines sau vào file /etc/sysctl.conf

   #This lines is for Oracle Installation
   kernel.shmall = 2097152
   kernel.shmmax = 536870912
   kernel.shmmni = 4096
   kernel.sem = 250 32000 100 128
   fs.file-max = 6553600
   net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
   net.core.rmem_default = 4194304
   net.core.wmem_default = 262144
   net.core.rmem_max = 4194304
   net.core.wmem_max = 262144

   Check lại, run:

   # sysctl -p


   Setting Shell Limits for user oracle
   todo:
   1. Thêm vào file /etc/security/limits.conf các dòng sau:
   (trên cái line # End of file)

   oracle soft nofile 63566
   oracle hard nofile 63536
   oracle soft nproc 16384
   oracle hard nproc 16384

   (note: soft limit = hard limit setting)

   2. Verify file /etc/pam.d/system-auth, check xem có 2 lines sau:

   session required /lib/security/pam_limits.so
   session required pam_limits.so

   3. Disable SELinux

   edit /etc/selinux/config file, change line
   SELINUX=disabled


   Cài Oracle11

   Login vào Linux với user oracle.
   Kiểm tra(echo) lại xem coi các Environment Vars có set, export ko?
   Run:

   # cd /mnt/oracle11g/
   # ./runInstaller

   Step 1: Select Installation Method:
   -Chọn Basic Installation
   -Global Database Name: EDU11
   -Database Password
   -Nhưng cái còn lại để default mặc định
   -Click Next

   note: Enterprise cần 3.3GB + DB 1.48GB = 4.8GB
   Chọn Basic Install cho dể. Ai rành thì chọn Advanced.
   Tôi chọn Basic Install. Khỏe!


   Step 2: Specify Inventory directory and crendentials
   -Click next


   Step 3: Product-Specific Prereqisite Checks
   -Step nầy, ai chuẩn bị ko tốt sẻ bị báo lổi, warning!
   -Ai bị thì copy text trong cái textbox ra xem, cancel install,
   tìm chổ nào có chử "failed"! fix lổi, rồi runInstaller lại.
   -Tôi bị 1 lổi là RAM chỉ có 512MB, nên click Next được!


   Step 4: Warning: Product-Specific Prereqisite Checks
   -Click yes


   Step 5: Oracle Configuration Manager Registration
   -Nghèo như tôi thì làm gì có Customer Identification Number
   CSI, click next!


   Step 6: Summary
   -click install


   Step 7: Install run
   Oracle beginn the install..wait...


   Step 8: Database Configuration Assistant
   -click ok


   Step 9: Execute Configuration scripts
   Step nầy phải chạy 2 cái scrips bằng user root.
   -Chuột phải mở new Terminal
   -Gỏ:

   $ su - root
   # /u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh
   # /u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/root.sh

   Khi bị hỏi: Enter the full pathname of the local direcory, thì nhấn Enter...

   # exit <- quay về oracle
   #exit <- close terminal

   -tiếp tục với Oracle Install dialog box: click OK

   Step 10: End of Installation
   click exit and Yes!
   xong, finish!


   Tự động Start và Shutdown
   Login vào hệ thống bằng user root:

   1. chỉnh sửa file /etc/oratab, thay đổi ký tự cuối cùng thành Y (mặc định là N).

   EDU11:/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1:Y

   2. chỉnh sửa file $ORACLE_HOME/bin/dbstart và thay đổi giá trị cho ORACLE_HOME_LISTNER (dòng 82):

   ORACLE_HOME_LISTNER=$ORACLE_HOME

   3. chỉnh sửa file $ORACLE_HOME/bin/dbshut và thay đổi giá trị cho ORACLE_HOME_LISTNER (dòng 53):

   ORACLE_HOME_LISTNER=$ORACLE_HOME

   4. Tạo file có tên là oracle trong thư mục /etc/init.d/ với nội dung như sau:

   #!/bin/bash
   #
   # oracle Init file for starting and stopping
   # Oracle Database. Script is valid for 10g and 11g versions.
   #
   # chkconfig: 35 80 30
   # description: Oracle Database startup script

   # Source function library.

   . /etc/rc.d/init.d/functions

   ORACLE_OWNER="oracle"
   ORACLE_HOME="/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1"

   case "$1" in
   start)
   echo -n $"Starting Oracle DB:"
   su - $ORACLE_OWNER -c "$ORACLE_HOME/bin/dbstart"
   echo "OK"
   ;;
   stop)
   echo -n $"Stopping Oracle DB:"
   su - $ORACLE_OWNER -c "$ORACLE_HOME/bin/dbshut"
   echo "OK"
   ;;
   *)
   echo $"Usage: $0 {start|stop}"
   esac

   Sau đó:

   chmod 750 /etc/init.d/oracle
   chkconfig --add oracle --level 0356

   5. Tạo file có tên là oraemctl trong thư mục /etc/init.d/ với nội dung như sau:

   #!/bin/bash
   #
   # oraemctl Starting and stopping Oracle Enterprise Manager Database Control.
   # Script is valid for 10g and 11g versions.
   #
   # chkconfig: 35 80 30
   # description: Enterprise Manager DB Control startup script

   # Source function library.

   . /etc/rc.d/init.d/functions

   ORACLE_OWNER="oracle"
   ORACLE_HOME="/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1"

   case "$1" in
   start)
   echo -n $"Starting Oracle EM DB Console:"
   su - $ORACLE_OWNER -c "$ORACLE_HOME/bin/emctl start dbconsole"
   echo "OK"
   ;;
   stop)
   echo -n $"Stopping Oracle EM DB Console:"
   su - $ORACLE_OWNER -c "$ORACLE_HOME/bin/emctl stop dbconsole"
   echo "OK"
   ;;
   *)
   echo $"Usage: $0 {start|stop}"
   esac

   Sau đó:

   chmod 750 /etc/init.d/oraemctl
   chkconfig --add oraemctl --level 0356

  2. #2
   Thành Viên Mới
   Tham gia ngày
   Sep 2010
   Bài gửi
   1

   Mặc định

   Ở đây có hướng dẩn INSTALL ORACLE 10G R2 (10.2) ON LINUX CENTOS 5 được quay lại thành film sẽ dể hơn cho những ai mới làm Oracle.

   Cơ bản thi cài Oracle 10.2 với Oracle 11.1 (11g R1) không khác nhau nhiều !

  3. #3
   Thành Viên Chính Thức
   Tham gia ngày
   Aug 2009
   Bài gửi
   66

   Mặc định

   vậy anh cho em hỏi là cài xong mình login vô https://localhost:1158/em bằng user nào vậy?

   

   
  + Trả lời bài viết

  Thread Information

  Users Browsing this Thread

  There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

  Chủ đề tương tự

  1. Cài CentOS cho HDD SAS
   By quanmaster in forum Hệ Máy Chủ Supermicro
   Trả lời: 2
   Bài cuối: 17-08-2011, 12:37 PM
  2. Cài AVG trên Centos
   By sixtigers in forum CentOS
   Trả lời: 3
   Bài cuối: 01-03-2011, 12:21 PM
  3. Install Oracle database 11g.
   By canvu in forum Oracle
   Trả lời: 1
   Bài cuối: 27-07-2010, 05:06 PM
  4. CentOS 5 nhận 4 GB RAM
   By vô danh in forum Linux General
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 19-08-2009, 04:25 PM

  Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình