Đối với hệ thống server phần mềm APC UPS không thể thiếu, nó giúp chúng ta tự shutdows server thì bị cúp điện đột ngột.
Link download phần mềm APC UPS tại link sau:
http://sourceforge.net/projects/apcu...Stable/3.14.8/

Cấu hình APCYPSD:
- Đối với Server :
UPSCABLE ether = UPSCABLE usb
BATTERYLEVEL 5 thay bằng BATTERYLEVEL 20 (có nghĩa là UPS APC còn 20%)

- Đối với Server trạm:

Thay dòng: UPSCABLE usb bằng UPSCABLE ether
UPSTYPE usb bằng UPSTYPE net
DEVICE bằng DEVICE 192.168.1.3:3551( ip address của Server gắn trực tiếp vào usb của UPS)
BATTERYLEVEL 5 thay bằng BATTERYLEVEL 30