[root@localhost /]# service httpd start
Starting httpd: Syntax error on line 12 of /etc/httpd/conf.d/ssl.conf:
Cannot load /etc/httpd/modules/mod_ssl.so into server: /etc/httpd/modules/mod_ssl.so: undefined symbol: vc_info

Em bị thế này mà không biết tại sao, gỡ ra cũng không được. anh nào giúp em với