Mục đích : tăng tốc độ xử lý ,bảo mật cho từng site ,dễ quản lý theo dõi mức sử dụng mỗi site

Hạn chế : tốn ram

thực hiện :

login vào plesk control panel https://ip:8443 , click vào domains click tiếp tên domain hosting cần set -> clip tiếp vào icon
Web Hosting Settings , kéo xuống dưới cùng mục Use dedicated pool ,stick vào checkbox và nhấn ok để cập nhật .
Có thể check khi tạo hosting ban đầu .

hình