Gửi các anh em
Hiện tại em đang dựng Squid nhưng bị vướng như sau :
1. Yêu cầu
Cấm các Ip phòng Kê Toán truy cập Internet trong giờ làm việc , chỉ cho truy cập vào lúc 7:00 - 8:00
Cho phép các Ip phòng Kế Toán truy cập các trang web nopthueonline lúc nào cũng dc .
2. Hiện trạng
em tạo các Rule sau
acl IpKeToan src "/etc/squid/IpkeToan.txt"
##em tạo file IpkeToan.txt có các IP của P.KeToan
acl morning time MTWHF 7:00-8:00
acl SiteAllow dstdomain url_regex "/etc/squid/SiteAllow.txt"

http_access allow IpKeToan morning
http_access Deny IpKeToan !SiteAllow
http_access allow IPKeToan

3. Lỗi

Em chỉ chạy đúng 1 yêu cầu là các máy cùa IpKeToan chay dc cái site nằm trong file SiteAllow.txt . CÒn yêu cầu cho các IPKeToan đi dc dùng Internet vào lúc 7:00 -8:00 thì ko chạy dc
@ Nếu chỉ bỏ riêng 1 rule cho chạy net từ 7:00-8:00 thì vẫn chạy dc bình thường