Bạn có thể khôi phục theo các bước sau

ssh vào server

chạy lệnh

/etc/init.d/qmail stop


sau đó chạy các lệnh sau

Mã:
cd /var/qmail/queue
rm -rf info intd local mess remote todo

mkdir mess

for i in `seq 0 22`; do
mkdir -p mess/$i
done

cp -r mess info
cp -r mess intd
cp -r mess local
cp -r mess remote
cp -r mess todo

chmod -R 750 mess todo
chown -R qmailq:qmail mess todo

chmod -R 700 info intd local remote
chown -R qmailq:qmail intd
chown -R qmails:qmail info local remote

start lại qmail /etc/init.d/qmail start