Giá trị request NULL vào "localhost" virtual host của apache thường là các truy xuất đến từ các trình duyệt như chrome

Chúng thường là các kết nối dự phòng của trình duyệt người dùng sau khi họ đã kết nối đến website thành công

Cơ bản ở đây , là trình duyệt sẽ nhận biết các đường dẫn của website mà người dùng sẽ nhấn vào , cho nên để tiết kiệm thời gian

Trình duyệt tạo các connect đến apache , các kết nối này sẽ dự đoán các link mà người dùng đã đang và có thể click vào


Tuy nhiên , yêu cầu kết nối vẫn chưa hoàn thành hoàn toàn , đơn giản là trình duyệt sẽ giữ các kết nối này đến apache cho đến khi

yêu cầu được hoàn tất (link is clicked)

Xuốt khoản thời gian chờ , apache sẽ không xác định rõ virtual host rõ ràng ( vì trình duyệt chỉ giữ connection chứ không truy xuất đến đường dẫn rỡ ràng ) Cho nên mới xuất hiện hiện tượng server-status hiển thì "Option 1.1" hoặc "default null " mà virtualhost là tên ServerName là "localhost" . Cũng vì không có yêu cầu thật sự nào gửi đến nên giá trị tất nhiên là NULL

Cho nên kết nội các connect như vậy là hoàn toàn bình thường