khi chạy lệnh


/etc/init.d/httpd restart

báo lỗi sau

(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80


nguyên nhân có thể do có 1 code nào xử lý làm apache gián đoạn và không thể tiếp tục xử lý


cần chạy lệnh


lsof -i tcp:80

netstat -lnp | grep :80


để phát hiện ra proccess nào

ví dụ :

[root@server b]# netstat -lnp | grep :80
tcp 0 0 :::80 :::* LISTEN 15576/ns.pl


thì cần chạy lệnh

killall -9 ns.pl


sau đó thử restart apache lại


ngoài ra kiếm file perl trên trong code xóa đi có thể là source hack gây nên