Tải source cài đặt phù hợp :

https://github.com/phalcon/cphalcon/releases

giải nén source và chạy lệnh :

cd cphalcon/build
sudo ./install


trong php.ini

thêm vào

extension=phalcon.so