Khi cài mình vsftp centos cho server centos đã cài directadmin như sau:
[root@host ~]# sudo yum install vsftpd
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirrors.nhanhoa.com
* extras: mirrors.nhanhoa.com
* updates: mirrors.nhanhoa.com
Setting up Install Process
No package vsftpd available.
Error: Nothing to do
[root@host ~]#
Thực hiện rất nhiều hướng dẫn nhưng đều ra no package vậy phải làm như thế nào mong admin và các bạn giúp đỡ