Khi khởi động hệ thống load đến cấu hình uefi thì thông báo lỗi này và không khởi động tiếp được. Bác nào rành chỉ em lỗi này với