rlwrap (readline wrapper) tiên ích giúp ghi lại lịch sử các câu lênh sqlplus và Rman trong môi trường Linux and UNIX (AIX, Solaris, HP/UX) . video dưới đây hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cấu hình rlwrap
Download http://utopia.knoware.nl/~hlub/uck/rlwrap/#rlwrap
Video hướng dẫn