từ phiên bản Linnux 6 VNC Server không được mặc định tích hợp khi cài đặt video dưới đây hướng dẫn mọi người cách cài đặt và cấu hình Vnc Server.