Nhờ trợ giúp những bạn hiểu biết exchange server. Bên mình đang dùng exchange 2010, hiện boss đang có yêu cầu cấm 1 user gử mail tới một số người dùng nhưng vẫn nhận được mail từ những người cấm.
Ví dụ User1@abc.com không đươc phép gửi tới mail so1@gmail.com, so2@hotmail.com những vẫn được nhận tất cả các mail ko bị giới hạn gì . Trên Exchange mình chỉ biết chặn gửi tất cả ra ngoài internet hoặc chặn nhận mail từ địa chỉ nhất định, chưa biết chặn gửi mail tới địa chỉ nhất định.