BƯỚC 1: Cài đặt WHM/cPanel
Mã:
cd /home && curl -o latest -L https://securedownloads.cpanel.net/latest && sh latest
Đọc thêm tài liệu tại:
https://documentation.cpanel.net/dis...allation+GuideBƯỚC 2: Cài đặt vDDoS Proxy Protection
vDDoS Proxy Protection là free software cung cấp một Reverse Proxy Server giao thức HTTP(S). Nó hoạt động như là một Layer 7 Firewall chống đỡ DOS, DDOS, SYN Flo***, hoặc HTTP Flo*** attack để bảo vệ website của bạn.

Mã:
curl -L https://github.com/duy13/vDDoS-Protection/raw/master/latest.sh -o latest.sh
chmod 700 latest.sh
bash latest.sh


BƯỚC 3: Thay đổi Apache SSL port và Apache non-SSL IP/port
Vào Tweak settings >> Tìm: Apache SSL port và Apache non-SSL IP/port
Đọc thêm tài liệu tại:
https://documentation.cpanel.net/dis...non-SSLIP/port

Apache non-SSL IP/port
0.0.0.0:80 default >> Chuyển thành: 0.0.0.0:8080

Apache SSL port
0.0.0.0:443 default >> Chuyển thành: 0.0.0.0:8443


Save và kiểm tra lại Apache port:
Mã:
[root@vDDoS-cPanel ~]# netstat -lntup|grep httpd
tcp    0   0 0.0.0.0:8080      0.0.0.0:*        LISTEN   993/httpd
tcp    0   0 0.0.0.0:8443      0.0.0.0:*        LISTEN   993/httpd
tcp6    0   0 :::8080         :::*          LISTEN   993/httpd
tcp6    0   0 :::8443         :::*          LISTEN   993/httpd


BƯỚC 4: Cấu hình vDDoS Proxy Protection

Ví dụ sau, địa chỉ IP máy chủ bạn là 1.2.3.4:

Mã:
nano /vddos/conf.d/website.conf
# Website    Listen        Backend         Cache Security SSL-Prikey  SSL-CRTkey
default     http://0.0.0.0:80  http://1.2.3.4:8080  no  no   no      no
default     https://0.0.0.0:443 https://1.2.3.4:8443  no  no   /vddos/ssl/your-domain.com.pri /vddos/ssl/your-domain.com.crt
Restart vDDoS service sau khi cấu hình:
Mã:
/usr/bin/vddos restart
Auto-start vDDoS services khi boot:
Mã:
/usr/bin/vddos autostart


BƯỚC 5: Cấu hình vDDoS Auto Add
vDDoS Auto Add là một addon hỗ trợ cho vDDoS Proxy Protection - Theo dõi Domains/Aliasdomains/Subdomains vừa được thêm trong Panel Hosting, Web Server, List Domain, Virtual Host... và tự động add thêm những domain vừa được tìm thấy vào trong file website.conf.

Mã:
nano /vddos/auto-add/setting.conf
Default Setting for vddos-add command:

SSL		Auto
Cache		no
Security	no
HTTP_Listen	http://0.0.0.0:80
HTTPS_Listen	https://0.0.0.0:443
HTTP_Backend	http://1.2.3.4:8080
HTTPS_Backend	https://1.2.3.4:8443
Crontab cho tự động làm việc theo dõi sau mỗi 15 phút scan hệ thống nhận diện những web đã được add trong WHM/cPanel rồi thì xin SSl Let's Encrypt và thêm vào trong website.conf:
Mã:
echo '*/15 * * * * root /usr/bin/vddos-autoadd panel cpanel apache' >> /etc/crontab


BƯỚC 6: Cấu hình vDDoS Auto Switch
vDDoS Auto Switch là một addon hỗ trợ cho vDDoS Proxy Protection - Tự động nhận diện ra websites quá tải và dịch chuyển Security Mode của website đó một cách tự động trong website.conf

Mã:
echo '*/5 * * * * root /usr/bin/vddos-autoswitch checkalldomain high' >> /etc/crontab
echo '0 */3 * * * root /usr/bin/vddos-autoswitch flushalldomain /vddos/conf.d/website.conf no' >> /etc/crontab
Đọc thêm tài liệu tại:
http://vddos.voduy.com/
https://www.diendanmaychu.vn/showthr...ayer4-Mapping?