BƯỚC 1: Cài đặt DirectAdmin
Mã:
wget http://www.directadmin.com/setup.sh
chmod 755 setup.sh
./setup.sh
Đọc thêm tài liệu tại:
https://www.directadmin.com/installguide.php


BƯỚC 2: Cài đặt vDDoS Proxy Protection
vDDoS Proxy Protection là free software cung cấp một Reverse Proxy Server giao thức HTTP(S). Nó hoạt động như là một Layer 7 Firewall chống đỡ DOS, DDOS, SYN Flo***, hoặc HTTP Flo*** attack để bảo vệ website của bạn.

Mã:
curl -L https://github.com/duy13/vDDoS-Protection/raw/master/latest.sh -o latest.sh
chmod 700 latest.sh
bash latest.sh


BƯỚC 3: Change Apache Default Port

Mã:
echo 'port_80=8080' >> /usr/local/directadmin/data/templates/directadmin.conf
echo 'port_443=8443' >> /usr/local/directadmin/data/templates/directadmin.conf
echo 'port_80=8080' >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
echo 'port_443=8443' >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
To issue a rewrite of the configs, type:
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build rewrite_confs
Kiểm tra lại Apache port:
Mã:
[root@vDDoS-DirectAdmin ~]# netstat -lntup|grep httpd
tcp6    0   0 :::8080         :::*          LISTEN   2404/httpd
tcp6    0   0 :::8443         :::*          LISTEN   2404/httpd


BƯỚC 4: Cấu hình vDDoS Proxy Protection

Ví dụ sau, giả định địa chỉ IP máy chủ bạn là 1.2.3.4:
Mã:
nano /vddos/conf.d/website.conf
# Website    Listen        Backend         Cache Security SSL-Prikey  SSL-CRTkey
default     http://0.0.0.0:80  http://1.2.3.4:8080  no  no   no      no
default     https://0.0.0.0:443 https://1.2.3.4:8443  no  no   /vddos/ssl/your-domain.com.pri /vddos/ssl/your-domain.com.crt
Restart vDDoS service sau khi cấu hình:
Mã:
/usr/bin/vddos restart
Auto-start vDDoS services khi boot:
Mã:
/usr/bin/vddos autostartBƯỚC 5: Cấu hình vDDoS Auto Add
vDDoS Auto Add là một addon hỗ trợ cho vDDoS Proxy Protection - Theo dõi Domains/Aliasdomains/Subdomains vừa được thêm trong Panel Hosting, Web Server, List Domain, Virtual Host... và tự động add thêm những domain vừa được tìm thấy vào trong file website.conf.

Mã:
nano /vddos/auto-add/setting.conf

Default Setting for vddos-add command:

SSL		Auto
Cache		no
Security	no
HTTP_Listen	http://0.0.0.0:80
HTTPS_Listen	https://0.0.0.0:443
HTTP_Backend	http://1.2.3.4:8080
HTTPS_Backend	https://1.2.3.4:8443
Crontab cho tự động làm việc theo dõi sau mỗi 15 phút scan hệ thống nhận diện những web đã được add trong DirectAdmin rồi thì xin SSl Let's Encrypt và thêm vào trong website.conf:
Mã:
echo '*/15 * * * * root /usr/bin/vddos-autoadd panel directadmin apache' >> /etc/crontab


BƯỚC 6: Cấu hình vDDoS Auto Switch
vDDoS Auto Switch là một addon hỗ trợ cho vDDoS Proxy Protection - Tự động nhận diện ra websites quá tải và dịch chuyển Security Mode của website đó một cách tự động trong website.conf

Mã:
echo '*/5 * * * * root /usr/bin/vddos-autoswitch checkalldomain high' >> /etc/crontab
echo '0 */3 * * * root /usr/bin/vddos-autoswitch flushalldomain /vddos/conf.d/website.conf no' >> /etc/crontab
Đọc thêm tài liệu tại:
http://vddos.voduy.com/
https://www.diendanmaychu.vn/showthr...ayer4-Mapping?