Hết Tết rồi nè. Sao giải này vẫn chưa khởi động gì nhỉ ?