File Transfer protocol (FTP) là một giao thức TCP để upload vào download file giữa các máy với nhau. FTP là việc trên mô hình client/server. Máy server được gọi là FTP deamon. Nó liên tục lắng nghe những FTP requets từ những client được kết nối vào. Khi một request được trả lời, nó quản lý quá trình login và thiết lập kết nối. Trong suốt phiên làm việc đó nó thực thi bất kỳ câu lệnh nào được gửi bởi máy FTP client.
Có thể truy cập một FTP server bằng hai cách :
Anonymous
Authenticated
- Trong cách truy cập bằng Anonymous, client kết nối đến FTP server sử dụng account mặc định gọi là “anonymous” hoặc “ftp” và gửi một email address như một password. Cách truy cập bằng xác thực Authenticated một user phải có một account và một password. Người dùng truy cập tới thư mục và file FTP server phụ thuộc vào quyền được định nghĩa cho account sử dụng để login. Mặc định, FTP daemon sẽ ẩn thư mục root của FTP server và thay đổi nó tới thư mục FTP Home.Việc ẩn này là một phần của file system từ phiên kết nối

Vsftpd là một FTP daemon có sẵn trong Ubuntu. Nó cài đặt, thiết lập và bảo trì rất dễ dàng. Để cài đặt vsftpd chúng ta sử dụng câu lệnh
Mã:
sudo apt-get install vsftpd
Cấu hình vsftpd
Bạn có thể chỉnh sửa file cấu hình vsftp, /etc/vsftpd.conf để thay đổi thiết lập mặc định. Mặc định chỉ cho phép anonymous FTP. Nếu bạn muốn thay đổi tùy chọn này, bạn có thể thay đổi dòng sau :
Mã:
anonymous_enable=YES
thành

Mã:
 anonymous_enable=NO
Mặc định, người dùng nội bộ không được phép truy cập FTP server, để thay đổi thiết lập này, bạ phải bỏ chú thích ở câu lệnh sau
Mã:
#local_enable=YES
Tương tự, mặc định anonymous không được phép upload file lên FTP server. Để thay đổi thiết lập này bạn phải bỏ chú thích ở dòng sau :
Mã:
#anon_upload_enable=YES
Thiết lập thư mục chia sẻ
Chúng ta sử dụng câu lệnh
Mã:
cd /home/ftp
sudo mkdir ftpshare
sudo chmod 777 ftpshare
Để khởi động dịch vụ này bạn sử dụng câu lệnh
Mã:
sudo /etc/init.d/vsftpd restart