pgAdmin là công cụ rất tốt dùng để quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

pgAdmin III is the most popular and feature rich Open Source administration and development platform for PostgreSQL, the most advanced Open Source database in the world. The application may be used on Linux, FreeBSD, OpenSUSE, Solaris, Mac OSX and Windows platforms to manage PostgreSQL 7.3 and above running on any platform, as well as commercial and derived versions of PostgreSQL such as EnterpriseDB, Mammoth PostgreSQL, Bizgres and Greenplum database.

Screenshots của chương trình có thể xem ở đây.

Để có bản pgAdmin mới nhất hoạt động trên CentOS 5 ta làm như sau:


•Cài libxml2
yum -y install libxml2
•Cài wxGTK
◦Tải wxGTK (gói .tar.gz) từ địa chỉ sau: http://www.wxwidgets.org/downloads/
◦Giải nén gói wxGTK, chuyển vào thư mục vừa giải nén
◦./configure –with-gtk –enable-gtk2 -enable-unicode
◦make
◦make install
◦cd contrib/
◦make
◦make install
•Cài pgAdmin
◦Tải gói source pgAdmin: http://www.pgadmin.org/download/
◦Giải nén, chuyển vào thư mục vừa giải nén
◦./configure
◦make all
◦make install
◦export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib
◦Tạo file /etc/profile.d/lib.sh
◦Thêm dòng export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib vào file vừa tạo
◦Chạy lệnh /usr/local/pgadmin3/bin/pgadmin3 để kích hoạt pgadmin3